snrg.net
当前位置:首页 >> vB 在lABEl中随机产生10以内的加减乘除怎么做 >>

vB 在lABEl中随机产生10以内的加减乘除怎么做

在窗体上加1个标签label1,一个按钮Command1,参考代码如下: Private Sub Command1_Click() Dim a(1 To 2) As Integer Dim x As Integer Dim n As Integer Dim i As Integer Dim TF As Boolean Dim MyOP As String '产生2个不相等的数,用于运...

打酱油的……

给小孩用的? 用随机函数 Dim RR As New Random Dim I1, I2 As Integer I1 = RR.NextDouble * 10 I2 = RR.NextDouble * 10 MessageBox.Show(I1 & "+" & I2)

代码完整了么? 加减乘都有 Cells(1, 2) = "+"、Cells(1, 2) = "-"、Cells(1, 2) = "×" 这样的,怎么除没有呢?

网上有类似软件的。如果是想要源代码学编程,代码会比较多,不是一两句能说清楚的。

代码如下 '已增加操作数正确性验证及 除数不能为0验证 Private Sub Command1_Click() If IsNumeric(Text1.Text) And Text1.Text "" And IsNumeric(Text2.Text) And Text2.Text "" Then Select Case Combo1.ListIndex Case 0 Text3.Text = Val(Te...

代码如下 '已增加操作数正确性验证及 除数不能为0验证 Private Sub Command1_Click() If IsNumeric(Text1.Text) And Text1.Text "" And IsNumeric(Text2.Text) And Text2.Text "" Then Select Case Combo1.ListIndex Case 0 Text3.Text = Val(Te...

public a,b,c,n ,p as int a=rnd*10 (text1.text=a) b=rnd*10 (text2.text=b) 判断符号,如果是加号,则 c=a+b 如果是减号,则 c=a-b if val(trim(text3.text))=c then a=rnd*10 b=rnd*10 p=P+1 (p做为统计) else n=n+1 if n=3 then a=rnd*10 b=...

首先,创建两个文本框,命名为aTextbox和bTextbox 再创建一个文本框,命名为sumTextbox 再创建4个按钮,命名为 aButton bButton cButton dButton ------------- 我们最终的效果将会是这样: 单击aButton就将aTextbox和bTextbox相加,显示在sumTe...

a = Text1.Text这句的作用是得到Text1的字符串,而不是数字。需要用Val函数把字符串转换成数字,再进行运算。 以加法为例: Private Sub Command1_Click() a = Val(Text1.Text) b = Val(Text2.Text) Label3.Caption = a + b End Sub

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.snrg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com