snrg.net
当前位置:首页 >> #inCluDE <stDio.h> voiD Fun(int A[],int n) { in... >>

#inCluDE <stDio.h> voiD Fun(int A[],int n) { in...

#include<stdio.h>#include <stdlib.h>void fun(int a, int b, int c){ c = a * a + b * b;}int main(){ int x = 22; fun(4, 2, x); printf("%d\n", x); system("pause"); return 0;}0 错误,编译完全成功,具体的你可以在吧下面那个输出框贴出来(点击我头像,有惊喜)

觉得这个是传指针的吧, 就是传地址. int a[], 和int * a,一样吧.

9,x,y,z为实际参数,a,b,c为形式参数,在调用的时候取的是实际参数的值,所以A10,w=u%v=8;u=v=16;v=w=8;继续循环;w=u%v=0;u=v=8;v=w=0;循环结束(v=0)return u = 8; 12,宏定义就是一模一样的抄下来的,S(a+b):PT*x*x:PT*a+b*a+b:PT*1+2*1+2=9.5;14, a=c++,b++;这句话没看太懂;17, c= f(a)/f(b):c= a*a/b*b=6*6/2*2=36;

#include<stdio.h> c语言的头文件 #define N 20 宏定义 常量 N=20 void fun(int a[],int n) 一个没有返回值的函数,函数带有一个整型数组a[],和一个整型数n

#include<stdio.h> int fun(int n); int main(void) { int i; scanf("%d",&i); if(i>=1 && i<=1000) printf("%d\n",fun(i)); return 0;} int fun(int n) { int sum=0; int An=0; int i=0; while (i<=n) { An=i*i; i++; sum=sum+An; } return sum; }

这个程序对数组的前半部分元素进行了位置交换:下标0个和下标4个,下标1个和下标3个,交换后的顺序是54321678910,然后从下标2输出到下标7,就是输出321678.

#include void show (int *( * fun)(int [], int), int a[], int n) {fun(a,n);} int * pfun (int a[], int n) { int i = 0; for( ; i 评论0 0 0

#include<stdio.h> void show (int *( * fun)(int [], int), int a[], int n) { fun(a,n); } int * pfun (int a[], int n) { int i = 0; for( ; i < n; i++) printf("%d\t",a[i]); } int main() { int *p; int a[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}; int n = 10; show(pfun,a,n); return 0; }

也可以加头文件algorithm.h,使用函数sort(begin,end),begin是首字符地址和end是尾字符地址

答案就是A void fun(int a, int b) { int t; t=a; a=b; b=t;}你改成void fun(int &a, int &b) { int t; t=a; a=b; b=t;)就明白了,需要用到引用参数值在函数结束后才会改变,否则不变

相关文档
realmemall.net | msww.net | sgdd.net | artgba.com | ymjm.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.snrg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com